پایگاه اطلاع رسانی سردفتران(خبری-آموزشی-هم اندیشی جهت رفع مشکلات صنفی)

تعاوني مسكن مهر شيراز

اقرارنامه محضري متقاضي:

اينجانب ................................................... فرزند ...................................... داراي شناسنامه ..................... تاريخ صدور ......................

صادره از بخش .............................. شهرستان ....................... به آدرس ..............................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

با سوگند به خداوند متعال اقرار مي نمايم كه از سازمان عمران اراضي (سابق) سازمان تعاوني مسكن و

شهرسازي و نيز از بنياد مسكن انقلاب اسلامي و ساير ارگانهاي دولتي و بنيادهاي انقلاب اسلامي زمين ي ا خانه

دريافت نكرده ام و سابقه دريافت تسهيلات يا خريد مسكن ندارم و همچنين از ابتداي شروع برنامه چهارم ( 1384 ) سابقه

مالكيت واحد مسكوني و يا حداقل يك قطعه زمين قابل تفكيك مسكوني نداشته ام چنانچه خلاف اين اقرار قبل و يا بعد

از واگذاري مشخص گردد ضمن پاسخگويي به هزينه هاي مربوطه و خسارات احتمالي , سازمان مسكن و شهرسازي و

ادارات ذيربط حق فسخ قرارداد واگذاري واحد مسكوني و انتقال آن به شخص واجد شرايط را خواهد داشت و ب ا اينجانب

طبق مقررات قانوني رفتار گردد.

محل امضاء و اثر انگشت متقاضي

.....................................................................................................................................................................................................................

صحت امضاء خانم / آقاي ............................ فرزند .................. به شماره شناسنامه .....................

صادره از ........................ كه با علامت ( ) مشخص گرديده مورد گواهي است.

دفتر خانه اسناد رسمي ...................................

محل امضاء و مهر دفتر خانه

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۸۸/۰۲/۰۲ساعت 21:47  توسط تسجيل  |