پایگاه اطلاع رسانی سردفتران(خبری-آموزشی-هم اندیشی جهت رفع مشکلات صنفی)

کلاه برداري
 

 
 

هرکس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شرکتها يا تجارت خانه ها يا کارخانه ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار کند يا از حوادث و پيش آمدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و عنوان مجعول  اختيار کند و به يکي از وسايل مذکور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها تحصيل کرده و از اين راه مال ديگري را ببرد کلاهبردار محسوب  و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش  به حبس از يک تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که اخذ کرده است محکوم  مي شود (ماده 1  قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاص و کلاهبرداري)

مجازات شروع به کلاهبرداري حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتي که نفس عمل انجام شده نيز جرم باشدشروع کننده به مجازات آن جرم نيز محکوم مي شود(تبصره2 ماده 1قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري)پ  

 

 

 

 

ارتشا
 

 
 

راشي: رشوه دهنده
مرتشي:رشوه گيرنده
هر يک از مستخدمين و مامورين دولتي اعم از قضائي و اداري يا شوراها يا شهرداريها يا نهاد هاي انقلابي و به طور کلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شرکتهاي دولتي يا سازمانهاي دولتي وابسته به دولت و يا مامورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري که مربوط به سازمانهاي مزبور مي باشد وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيما يا غير مستقيم قبول نمايد در حکم مرتشي است اعم از اينکه امر مذکور مربوط به وظايف آنها بوده يا آنکه مربوط به مامور ديگري در آن سازمان باشد ،خواه آن کار را انجام داده يا نداده و انجام آن بر طبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آنکه در انجام يا عدم انجام آن موثر بوده يا نبوده باشد به ترتيب ذيل مجازات مي شود: در صورتي که قيمت مال يا وجه ماخوذبيش از بيست هزار ريال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدير کل يا همطراز مدير کل يا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي محکوم خواهد شد و بيش از اين مبلغ تا دويست هزار ريال از يکسال تا سه سال حبس و جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدير کل يا همطراز مدير کل يا بالاتر باشد به جاي انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتي محکوم خواهد شد ...(ماده3 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري)پ

هرگاه ميزان رشوه بيش از مبلغ 200هزار ريال باشد در صورت وجود دلايل کافي صدور قرار بازداشت موقت به مدت يکماه الزاميست و اين قرار در هيچ يک از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود...(تبصره 4 ماده 1قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء واختلاس و کلاهبرداري)پ

در هر مورد از موارد ارتشا هر گاه راشي(رشوه دهنده) قبل از کشف جرم مامورين را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزير مالي معاف خواهد شدوچنانچه راشي در ضمن تعقيب با اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب مرتشي را فراهم کند تا نصف مالي که به عنوان رشوه پرداخته است به وي بازگردانده خواهد شد(تبصره5 ماده 1قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء واختلاس و کلاهبرداري)پ 

 

 

 

هتک حرمت اشخاص
 

 
 

توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ رکيک چنانچه موجب حد قذف نباشد به  مجازات شلاق تا 74 ضربه و يا هزار ريال تا يک ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود (ماده 608 قانون مجازات اسلامي)پ   

 

 


 

 

خيانت در امانت
 

 
 

هر کس از سفيد مهر يا سفيد امضايي که به اوسپرده شده است يا به هر طريق به دست آورده سوء استفاده نمايد به يک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد(ماده673 قانون مجازات اسلامي)پ

هر گاه اموال منقول يا غير منقول يا نوشته هاي از قبيل سفته و چک و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وکالت يا هر کاري با اجرت يا بي اجرت به کسي داده شده و بنابراين بوده است که اشيا مذکور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي که آن اشيا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکين يا متصرفين آنها استعما ل يا تصاحب يا تلف  يا مفقود نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد (ماده 674 قانون مجازات اسلامي)پ  

 

 

 

 

استفاده وتجاهر به استفاده از  مشروبات
 الکلي
 

 
 

خوردن مسکر موجب حد است اعم از آنکه کم باشد يا زياد، مست کنديا نکند، خالص يا مخلوط باشد به حدي که آن را از مسکر بودن خارج نکند (ماده165 قانون مجازات اسلامي)

هر گاه کسي بداند که خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محکوم به حد خواهد شد گر چه نداند که خوردن آن موجب حد مي شود (تبصره 2 ماده166 قانون مجازات اسلامي)ا

هر گاه کسي مضطر شود که براي نجات از مرگ يا جهت درمان بيماري سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد(ماده 167 قانون مجازات اسلامي)پ

هر گاه کسي دوبار اقرار کند که شراب خورده است محکوم به حد مي شود(ماده 168 قانون مجازات اسلامي)پ

حد شرب مسکر براي مرد و يا زن 80 تازيانه است (ماده 174قانون مجازات اسلامي)پ

هر کس مشروبات الکلي را بخرد يا حمل يا نگهداري کند به 3 ماه تا 6 ماه حبس و يا تا 74 ضربه شلاق محکوم ميشود (ماده702 قانون مجازات اسلامي)پ

هر کس مشروبات الکلي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد کند يا در اختيار ديگري قرار دهد به 3 ماه تا يک سال حبس و تا هفتادوچهار ضربه شلاق و از يک ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي  يا يک و يا دو مورد از آنها محکوم مي شود (ماده703 قانون مجازات اسلامي)پ 

 

 

 

 

قمار بازي
 

 
 

قماربازي با هر وسيله اي ممنوع و مرتکبين آن به يک تا شش ماه حبس و يا تاهفتادوچهار( 74 )ضربه شلاق محکوم ميشوند و در صورت تجاهر به قمار بازي به هر دو نوع مجازات محکوم مي گردند(ماده705 قانون مجازات اسلامي)پ

هر کس آلات و وسايل مخصوص به قمار بازي را بخرد يا حمل يا نگهداري کند به يک تا سه ماه حبس يا تا 500هزار تا 1500 هزار ريال جزاي نقدي محکوم مي شود(ماده 706 قانون مجازات اسلامي)پ

هر کس قمارخانه داير کند يا مردم را براي قمار به آنجا دعوت نمايد به 6  ماه تا 2 سال حبس و يا از 3ميليون تا12 ميليون ريال جزاي نقدي محکوم ميشود(ماده708 قانون مجازات اسلامي)پ  

 

 

 

 

جرائم ناشي از تخلفات رانندگي
 

 
 

هر گاه بي احتياطي  يا بي مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده (اعم از وسايط نقليه زميني يا آبي يا هوايي)يا متصدي وسيله موتوري منتهي به قتل غير عمد شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نيز به پرداخت ديه درصورت مطالبه ازناحيه اولياءدم محکوم ميشود(ماده714 قانون مجازات اسلامي)پ

هر کس بدون گواهي نامه رسمي اقدام به رانندگي و يا تصدي وسايل موتوري که مستلزم داشتن گواهي نامه مخصوص است بنمايد و همچنين هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگي وسايل نقليه موتوري ممنوع باشد به رانندگي وسايل مزبور مبادرت ورزد براي بار اول به حبس تعزيري تا دوماه يا جزاي نقدي تا يک ميليون ريال ويا به هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دوماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد (ماده 723 قانون مجازات اسلامي )پ

  

 


 

 

ورشکسستگي
 

 
 

کسانيکه به عنوان ورشکستگي به تقلب محکوم مي شوند به مجازات حبس از يک تا پنج سال محکوم خواهند شد (ماده 670 قانون مجازات اسلامي)پ

مجازات ورشکسته به تقصير از شش ماه تا دو سال حبس است (ماده 671 قانون مجازات اسلامي)پ  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

جعل وتزوير
 

 
 

جعل و تزوير عبارت است از ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي، خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه کردن يا تقديم يا تاخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته اي به نوشته ديگر يا به کار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب (ماده 523 قانون مجازات اسلامي)پ

هر کس مدارک اشتغال به تحصيل يا فارغ التحصيلي يا تاديه يا ريز نمرات تحصيلي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي داخل يا خارج از کشور يا ارزشنامه هاي تحصيلات خارجي را جعل کند يا با علم به جعلي بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت به حبس از يک تا سه سال محکوم خواهد شد...(ماده 527 قانون مجازات اسلامي)پ

هر کس در اسناد يا نوشته هاي غير رسمي جعل يا تزوير کند يا با علم به جعل و تزوير آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد (ماده 536 قانون مجازات اسلامي)پ

هر کس شخصا يا توسط ديگري براي معافيت خود يا شخص ديگري از خدمت دولت يا نظام وظيفه يا براي تقديم به دادگاه گواهي پزشکي به اسم طبيب جعل کند به حبس از شش ماه تا يک سال يا به سه تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد (ماده 538 قانون مجازات اسلامي)پ

هر گاه طبيب تصديق نامه اي بر خلاف واقع درباره  شخصي براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا براي تقديم به مراجع قضايي بدهد به حبس از  شش ماه  تا 2 سال يا به 3 تا 12 ميليون ريال جزاي نقدي محکوم  خواهد شدو هر گاه تصديق نامه مذبور به واسطه اخذ مال يا وجهي انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جريمه،به مجازات مقرر براي رشوه گيرنده محکوم مي گردد(ماده 539 قانون مجازات اسلامي)پ

هر کس به جاي داوطلب اصلي هر يک از آزمونها اعم از کنکور ورودي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي، دانشسراها و....در جلسه امتحان شرکت نمايد حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه برمجازات اداري و انتظامي به دويست هزار تا يک ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد (ماده541 قانون مجازات اسلامي)پ

مجازات شروع به جعل و تزوير در موارد ياد شده حداقل مجازات تعيين شده همان مورد خواهد بود(ماده 542 قانون مجازات اسلامي)

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۸۸/۰۱/۲۷ساعت 15:30  توسط تسجيل  |